Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τους εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες – δομές που έχουν ωφελούμενους ΡΟΜΑ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται σε εργαζομένους των κοινωνικών υπηρεσιών/δομών με σκοπό την χαρτογράφηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των ΡΟΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιπρόσθετα, μέσω της αναφερόμενης έρευνας, θα...

Έρευνα μέτρησης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης σε ευπαθείς ομάδες (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η πανδημία του SARS-CoV-2 προκάλεσε μια πρωτόγνωρη υγειονομική, οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες, τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση και πλήττοντας δυσανάλογα τις πλέον ευάλωτες...

Έρευνα για την ικανοποίηση των ωφελούμενων βάσει των τριών πυλώνων κοινωνικής προστασίας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους ωφελούμενους των δομών των τριών πυλώνων κοινωνικής προστασίας (παιδική προστασία, προστασία-φιλοξενία Ατόμων με Αναπηρία και φροντίδα ηλικιωμένων) για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,...

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

To οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί τη γέφυρα για τη μετάβαση σε μια οικονομία που διευρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και σέβεται το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, ως «Κοινωνική...

Έρευνα για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση χαρακτηρίζονται πολύπλευρες, επηρεάζοντας κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ζωής. Η παρούσα κοινωνική έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της απορρόφησης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας....