Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας

Αλλάζουμε │ Κοιτάζουμε μπροστά στοχεύοντας σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Παιδί και Οικογένεια

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Τρίτη ηλικία

Ρομά

Άνεργοι

Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Ψυχική υγεία

Κακοποίηση

Πρόσφυγες – Μετανάστες

Άστεγοι

Παιδί και Οικογένεια

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Τρίτη ηλικία

Ρομά

Άνεργοι

Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Ψυχική υγεία

Κακοποίηση

Πρόσφυγες – Μετανάστες

Άστεγοι

Σκοπος

Συλλέγουμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσα από έρευνες και δράσεις και με τη συμμετοχή όλων των Δήμων και των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Παρατηρητήριο στοχεύει στον εντοπισμό των αποστερημένων περιοχών και των πλέον ευάλωτων ομάδων με σκοπό την χωρικά δίκαιη κατανομή των πόρων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας.

Παρατηρητηριο

Το Παρατηρητήριο αποτελεί το περιφερειακό σημείο αναφοράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών ανακούφισης αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Παράλληλα θα συνεισφέρει στην τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης με δεδομένα και στοιχεία για την στοχευμένη εφαρμογή πιλοτικών (σε χωρικό ή θεματικό πεδίο) καινοτόμων παρεμβάσεων για την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια όπως και στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το Παρατηρητήριο σε αριθμούς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

1

Συντονισμός

με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Μηχανισμού.

2

Παρέμβαση

για την παρακολούθηση και καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

3

Πρόληψη

των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και σχεδιασμός των δράσεων κοινωνικής καινοτομίας.

4

Διασύνδεση

των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.

SOCIAL STREETWORK

Οι δράσεις StreetWork του έργου αποτελούν μία διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή κοινωνικής υποστήριξης και βασίζονται στην παραδοχή ότι οι κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού είναι αποτελεσματικότερες όταν αυτές οι ομάδες προσεγγίζονται στον χώρο τους.

Με βάση την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, οι σχετικές δράσεις θα αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ωφελουμένων και ειδικότερα άστεγους (συμπεριλαμβανομένων επαπειλούμενων), ουσιοεξαρτώμενους, αποφυλακισθέντες, Ρομά, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών – άτομα τρίτης ηλικίας – απομονωμένα άτομα (δικαιούχους ΚΕΑ), αιτούντες άσυλο, κλπ.

Δείτε τις επόμενες δράσεις μας!

Διαβούλευση

Η διαβούλευση είναι μια συνεχής, αμφίδρομη και διαδραστική διαδικασία με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός χώρου επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας και των συντελεστών λήψης αποφάσεων.

Στόχος της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Έργου είναι η ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής στην διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η αποτύπωση των αντιλήψεων όλων εκείνων που δεν μετέχουν είτε από επιλογή είτε από ανάγκη.

ελατε σε επαφη μαζι μασ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο, email ή συμπληρώστε την φόρμα που βρίσκεται στην σελίδα Επικοινωνίας!

2613 620102

2613 620118

2613 620122