Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Επικαιροποίηση ΠεΣΚΕ

Στο πλαίσιο του έργου θα επικαιροποιηθεί η «Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω:

  • του σχεδιασμού, αποστολής, συλλογής και ανάλυσης ερωτηματολογίων προς Δήμους και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, σε σχέση με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • της αποτύπωσης των υφιστάμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης
  • της επικαιροποίησης αξόνων και προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και
  • της επικαιροποίησης των στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικής ένταξης που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».