Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Ανάπτυξη εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας

Στις δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας για τον σχεδιασμό νέων δράσεων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Αυτές οι μεθοδολογίες/εργαλεία είναι τα εξής:

Εργαλειο μετρησης κοινωνικου αντικτυπου

Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου αποτελεί εργαλείο μέτρησης της κοινωνικής αξίας που παράγεται μέσα από τις παρεμβάσεις των κοινωνικών δομών. Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου συνεισφέρει άμεσα στη λειτουργία των κοινωνικών δομών καθώς αποτελεί μια καινοτόμα διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Το εν λόγω εργαλείο θα διατεθεί οριζόντια στους κοινωνικούς φορείς – δομές και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αξιολογηση λειτουργιας κοινωνικων δομων

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης των κοινωνικών δομών θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής. Ως «Κοινωνικές Δομές» εξετάζονται οι εξής Κατηγορίες Δομών: Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).

Ως ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών τίθενται οι εξής:

 • Να αναγνωρίσει πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων.
 • Να αναλύσει αν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν.
 • Να εκτιμήσει κατά πόσο έχουν προστιθέμενη αξία οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις.
 • Να εντοπίσει τα σημεία του προγραμματισμού, που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό προκειμένου να επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων.
 • Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση, ή αναθεώρηση των παρεμβάσεων.
 • Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεμβάσεις.
 • Να καθοδηγήσει το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων.

Εργαλειο υλοποιησης Δημοσιων Συμβασεων Αναφορας

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν εργαλείο κοινωνικής πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Ν.4412/2016) για τις δημόσιες αγορές και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Με τον όρο Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις νοούνται οι συμβάσεις που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές πτυχές σε κάποια από τα διακριτά τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το εν λόγω εργαλείο αφορά την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων.

Χρηματοδοτικο εργαλειο Κοινωνικων Ομολογων

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί καινοτόμο σε εθνικό επίπεδο χρηματοδοτικό εργαλείο (χρηματοοικονομικό εργαλείο) βασιζόμενο στα συμβόλαια χρηματοδότησης με βάση τα κοινωνικά αποτελέσματα. Το εργαλείο θα απευθύνεται σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από την επίτευξη ενός κοινωνικού αποτελέσματος.

Εργαλειο ενδυναμωσης φορεων & Στελεχων

Το εν λόγω εργαλείο αφορά την ενίσχυση/δημιουργία ικανοτήτων (Capacity Building), ως μία διαδικασία βελτίωσης κι ενδυνάμωσης ενός οργανισμού και των στελεχών του, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος, να αποκομίσει μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα και να επιτύχει τους στόχους του σε βάθος χρόνου. Το οριζόντιο αυτό εργαλείο θα σχεδιαστεί βάσει προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση των οργανισμών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Εργαλειο μετρησης κοινωνικου αντικτυπου

Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου αποτελεί εργαλείο μέτρησης της κοινωνικής αξίας που παράγεται μέσα από τις παρεμβάσεις των κοινωνικών δομών. Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου συνεισφέρει άμεσα στη λειτουργία των κοινωνικών δομών καθώς αποτελεί μια καινοτόμα διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Το εν λόγω εργαλείο θα διατεθεί οριζόντια στους κοινωνικούς φορείς – δομές και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αξιολογηση λειτουργιας κοινωνικων δομων

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης των κοινωνικών δομών θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής. Ως «Κοινωνικές Δομές» εξετάζονται οι εξής Κατηγορίες Δομών: Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές Αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ).

Ως ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών τίθενται οι εξής:

 • Να αναγνωρίσει πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων.
 • Να αναλύσει αν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν.
 • Να εκτιμήσει κατά πόσο έχουν προστιθέμενη αξία οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις.
 • Να εντοπίσει τα σημεία του προγραμματισμού, που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό προκειμένου να επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων.
 • Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση, ή αναθεώρηση των παρεμβάσεων.
 • Να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεμβάσεις.
 • Να καθοδηγήσει το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων.

Εργαλειο υλοποιησης Δημοσιων Συμβασεων Αναφορας

Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν εργαλείο κοινωνικής πολιτικής για την επίτευξη δευτερευουσών κοινωνικών στόχων. Υποστηρίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Ν.4412/2016) για τις δημόσιες αγορές και είναι μέρος της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Με τον όρο Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις νοούνται οι συμβάσεις που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς και οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές πτυχές σε κάποια από τα διακριτά τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας. Το εν λόγω εργαλείο αφορά την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων.

Χρηματοδοτικο εργαλειο Κοινωνικων Ομολογων

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί καινοτόμο σε εθνικό επίπεδο χρηματοδοτικό εργαλείο (χρηματοοικονομικό εργαλείο) βασιζόμενο στα συμβόλαια χρηματοδότησης με βάση τα κοινωνικά αποτελέσματα. Το εργαλείο θα απευθύνεται σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από την επίτευξη ενός κοινωνικού αποτελέσματος.

Εργαλειο ενδυναμωσης φορεων & Στελεχων

Το εν λόγω εργαλείο αφορά την ενίσχυση/δημιουργία ικανοτήτων (Capacity Building), ως μία διαδικασία βελτίωσης κι ενδυνάμωσης ενός οργανισμού και των στελεχών του, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος, να αποκομίσει μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα και να επιτύχει τους στόχους του σε βάθος χρόνου. Το οριζόντιο αυτό εργαλείο θα σχεδιαστεί βάσει προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για την ενδυνάμωση των οργανισμών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.