Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΠα

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα παρέχεται :

  • Διαρκής, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη ως προς τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την στρατηγική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.
  • Δυνατότητα συμμετοχής πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων στην ενημέρωση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών.
  • Δυνατότητα μέτρησης της αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής και του βαθμού συνέργειάς της με τους στρατηγικούς στόχους του Μηχανισμού.
  • Πλήρης χαρτογράφηση και γεωχωρική απεικόνιση όλων των κοινωνικών δομών και δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
  • Διάθεση ανοικτών δεδομένων των ερευνών του ΠεΠα προς όλους (φορείς, υπηρεσίες, επιστημονική κοινότητα κτλ.).
  • Αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας, καθώς και η παρακολούθηση της μεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.