Η γνώμη σας μετράει! Έρευνα για την Ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Αγορά Εργασίας

Σύνδεση

Εγγραφή

Πληροφοριακό Σύστημα ΠεΠα

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα παρέχεται :

  • Διαρκής, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη ως προς τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την στρατηγική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.
  • Δυνατότητα συμμετοχής πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων στην ενημέρωση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών.
  • Δυνατότητα μέτρησης της αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής και του βαθμού συνέργειάς της με τους στρατηγικούς στόχους του Μηχανισμού.
  • Πλήρης χαρτογράφηση και γεωχωρική απεικόνιση όλων των κοινωνικών δομών και δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Παρουσίαση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.
  • Διάθεση ανοικτών δεδομένων των ερευνών του ΠεΠα προς όλους (φορείς, υπηρεσίες, επιστημονική κοινότητα κτλ.).
  • Αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας, καθώς και η παρακολούθηση της μεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.