Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Σκοπός

Η δημιουργία και λειτουργία του «Μηχανισμού Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» έχει ως στόχο την πρόληψη των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και τον σχεδιασμό δράσεων κοινωνικής καινοτομίας.

Ο Μηχανισμός εναρμονίζεται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται να καταστεί ο επιχειρησιακός βραχίονας συντονισμού, παρακολούθησης, υποστήριξης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Θα παρέχει το πλαίσιο διοικητικής, τεχνικής και επιχειρησιακής οργάνωσης, διαμορφωμένο κατάλληλα (σε χωρική εμβέλεια, πόρους και μέσα) ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε θεσμικής απαίτησης που αφορά στα πεδία παρέμβασης.

Ο Μηχανισμός αναμένεται να συνεισφέρει άμεσα στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής καθώς και όποιων άλλων απαιτήσεων αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Βασικός στόχος του Μηχανισμού είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για τον συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση-υποστήριξη και τη δικτύωση-διασύνδεση των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.

Ομάδες Στόχου/Ωφελούμενοι

Ως επωφελούμενοι του έργου ορίζονται όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έμφαση στα άτομα και τις οικογένειες που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού:

  • πρόσωπα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, εξαιτίας της έλλειψης πόρων που θα εξασφάλιζαν την κάλυψη κύριων αναγκών (διατροφή, στέγαση, υγιεινή, θέρμανση κλπ.),
  • παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις αποκλεισμού,
  • πρόσωπα με αυξημένους κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών ανακούφισης από τις συνέπειες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

επιχειρησιακοι στοχοι

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Μηχανισμού είναι:

1

H διαρκής επικαιροποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΣΚΕ).

2

Η προώθηση της δικτύωσης και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής.

3

Η κάλυψη του κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς άσκησης της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής.

4

Η διενέργεια μελετών – ερευνών για την τοπική κοινωνία και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των κοινωνικών δράσεων και πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

5

Η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης με δεδομένα και στοιχεία για την στοχευμένη εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων παρεμβάσεων για την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια όπως και στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.