Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Δικτύωση

Η δικτύωση με υπηρεσίες και φορείς των Περιφερειών της Ευρώπης καθώς και με ευρωπαϊκούς οργανισμούς άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, ενισχύει τη λειτουργία του Μηχανισμού. Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου θα συνεισφέρει στην άντληση καλών πρακτικών ή στην ανταλλαγή νέων ιδεών, για τον σχεδιασμό κοινωνικά καινοτόμων δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

H γενική οπτική της δικτύωσης περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποστήριξη, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών των τοπικών κοινωνιών για μια συνολική τοπική ανάπτυξη. Επομένως, καθίσταται εφικτό να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν συλλογικές δράσεις για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους κεντρικούς και τοπικούς φορείς.

Η δικτύωση αποτελεί ένα σύστημα αρχών και ενεργειών, που βασίζεται σε νέες μορφές συλλογικής δράσης και παρέμβασης. Διαμορφώνει μια ευρύτερη δυναμική για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της κοινωνίας, οι οποίες δεν καλύπτονται από ατομικές, ασυντόνιστες και αποσπασματικές δράσεις. Προϋποθέτει έτσι τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ατόμων – ομάδων, με στόχο την επίτευξη ποικίλων ωφελημάτων που προκύπτουν από τη μεταξύ τους συνεργασία και από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Η δημιουργία δικτύων αποσκοπεί στον συντονισμό πολιτικών και δράσεων των τοπικών φορέων και συντελεστών και στην επικοινωνία, ενημέρωση και διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου.