Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

To οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί τη γέφυρα για τη μετάβαση σε μια οικονομία που διευρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και σέβεται το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται «το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.»

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους υφιστάμενους και υπό-σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τον κοινωνικό και  τον οικονομικό τους αντίκτυπο,  την καταγραφή και την ανάδειξη των αναγκών, των προκλήσεων και των προβλημάτων όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η  κατάρτιση, η συμβουλευτική υποστήριξη και οι ευκαιρίες δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τους φορείς υλοποίησης, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1 Ηλικία:
Α.2 Φύλο:
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Α.4 Ποια είναι η θέση σας στην απασχόληση;
Α.6 Προσδιορίστε το καθαρό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα:

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Β.1 Είστε μέλος σε φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας;
Β.2 Σε ποια κατηγορία ανήκει η Κοινωνική Επιχείρηση στην οποία είστε μέλος;
Β.5 Έχετε ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα;
Β.6 Είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;
Β.7 Πώς αξιολογείτε τον τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας;
Β.8 Σε ποια κυρίως από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές μπορεί να ενταχθεί η Κοινωνική Επιχείρηση στην οποία είστε μέλος;
Β.9 Ως μέλος επιχείρησης που ανήκει στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε ποιους από τους παρακάτω τομείς νιώθετε ότι χρειάζεστε περισσότερη πληροφόρηση;
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.10 Η εποχή της πανδημίας επηρέασε την βιωσιμότητα της Κοινωνικής Επιχείρησής σας;
Β.11 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, σε ποια πεδία χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες / Συνεταιριστές σήμερα:
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.12 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, ποια θέματα πληροφορικής θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά για τους σημερινούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες / Συνεταιριστές;
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.13 Βασιζόμενος/η στην προσωπική σας εμπειρία, ποιες επιχειρηματικές δεξιότητες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές για τους σημερινούς Κοινωνικούς Επιχειρηματίες / Συνεταιριστές;
(όσες επιλογές επιθυμείτε)
Β.14 Πώς θα περιγράφατε το επίπεδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;
Β.15 Επιλέξτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως μέλος επιχείρησης που ανήκει στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία:
(όσες επιλογές επιθυμείτε)