Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

To οικοσύστημα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελεί τη γέφυρα για τη μετάβαση σε μια οικονομία που διευρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και σέβεται το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, ως «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται «το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.»

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται στους υφιστάμενους και υπό-σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τον κοινωνικό και τον οικονομικό τους αντίκτυπο, την καταγραφή και την ανάδειξη των αναγκών, των προκλήσεων και των προβλημάτων όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η  κατάρτιση, η συμβουλευτική υποστήριξη και οι ευκαιρίες δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τους φορείς υλοποίησης, τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]