Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τους εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες – δομές που έχουν ωφελούμενους ΡΟΜΑ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η παρούσα κοινωνική έρευνα απευθύνεται σε εργαζομένους των κοινωνικών υπηρεσιών/δομών με σκοπό την χαρτογράφηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό των ΡΟΜΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιπρόσθετα, μέσω της αναφερόμενης έρευνας, θα διερευνηθούν στρατηγικές και προτάσεις που θα συμβάλλον τόσο στην συμπερίληψή τους όσο και σε στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για τους εργαζόμενους σε κοινωνικές υπηρεσίες - δομές που έχουν ωφελούμενους ΡΟΜΑ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1 Ηλικία:
Α.2 Φύλο:
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Α.6 Πόσα χρόνια εργάζεστε στην τωρινή σας θέση;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης:
Υποστήριξη ένταξης στα παραπάνω προγράμματα:
Υποστήριξη υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ):
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)
Παραπομπή σε άλλες δομές και υπηρεσίες:
Παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης:
Παραπομπή σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ:
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)
Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας:
Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη:
Δημιουργική απασχόληση και μαθησιακή στήριξη παιδιών:
Συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους:
Υπηρεσίες επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου:
Κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:
Ενημερωτική συνδρομή για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.:
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)
Εύρεση ποιοτικής στέγης:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Εύρεση αμειβόμενης εργασίας:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Εκπαίδευση:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Σχολική διαρροή:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Παραβατικότητα:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Ένταξη στον κοινωνικό ιστό:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Β.3 Για τα ανωτέρω κοινωνικά ζητήματα πιστεύετε ότι ευθύνονται εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες των κοινοτήτων Ρομά;
(προαιρετικά)
Β.4 Θεωρείτε ότι οι κοινότητες του τόπου κατοικίας / γειτνιάζουσες με αυτές των Ρομά αποκλείουν τους Ρομά από καθημερινές δραστηριότητες;
Αν ΝΑΙ, για ποιους από τους παρακάτω λόγους;
(Είναι σημαντικό εδώ τα στελέχη να πουν την άποψή τους σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει κοινωνική προκατάληψη στους λόγους που αποκλείονται οι Ρομά, αν π.χ. δεν είναι πράγματι τόσο παραβατικοί από τον μέσο κάτοικο της περιοχής αλλά η κοινωνία τους αντιλαμβάνεται ως τέτοιους)
(Αναφέρατε 2-3 ιδέες / προτάσεις)