Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Θεσμικό Πλαίσιο

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1279/12-03-2021(ΑΔΑ: 98Κ47Λ6-ΘΡΙ) 14 – 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5074874.

Το Έργο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και πιο συγκεκριμένα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00110033).

Η λειτουργία του Μηχανισμού καθορίζεται από το Ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α’ 236/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν.4829/202».