ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ

  • Βασική Περιγραφή Υπηρεσίας
Παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
  • Πληροφορίες