Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις Επισκέψεις στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»

20 Δεκεμβρίου, 2022

Στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» αλλά και της υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την συλλογή, την καταγραφή και την παρακολούθηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, με τις εν λόγω συναντήσεις εργασίας και με την συνδρομή των εργαζομένων των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών, επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των αποστερημένων περιοχών και των πλέον ευάλωτων ομάδων, με σκοπό την χωρικά δίκαιη κατανομή των πόρων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας.

Τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές των Δήμων των Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους και εργαζόμενους των αναφερόμενων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών με σκοπό την δικτύωση, την ανταλλαγή απόψεων, την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων αλλά και την αποτύπωση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των εκάστοτε Δήμων.

Επίσης, κατά την διάρκεια των συναντήσεων, διεξήχθησαν δυο κοινωνικές έρευνες:

  1. Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στους ωφελούμενους των συγχρηματοδοτούμενων κοινωνικών δομών για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και την διερεύνηση και καταγραφή των επιμέρους αναγκών τους. Διερευνήθηκε επίσης κατά πόσο αυτές οι Κοινωνικές Δομές επιτυγχάνουν τους στόχους της κοινωνικής ένταξης και της άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
  2. Διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στις Διευθύνσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών (ή/και άλλων Νομικών Προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) των Δήμων της ΠΔΕ, όπου εξετάστηκε ο βαθμός υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 4455/2016. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν θέματα όπως:
  • η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που σχετίζονται με τις πτυχές του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης σε επίπεδο Δήμου
  • η υποστήριξη του έργου των χαρτογραφήσεων, ερευνών και μελετών του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας
  • η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για την χάραξη πολιτικών και την λήψη μέτρων για την κοινωνική ένταξη
  • η λειτουργία της υπηρεσίας ως σημείο αναφοράς για την σύνταξη χάρτη χωρικών παρεμβάσεων, ο οποίος υποβάλλεται στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού
  • η προώθηση της δικτύωσης των φορέων που δρουν σε τοπικό επίπεδο

Σε γενικές γραμμές, παρά τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τα γραφειοκρατικά κωλύματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών των Δήμων της Περιφέρειας, επιτελούν αξιοσημείωτο έργο, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους ωφελούμενους ενέχει ενσυναίσθηση και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συνεργάζονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, αναζητούν επιμόρφωση και καθημερινά καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων των ωφελούμενων. Αξίζει να αναφερθεί ότι καταγράφηκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους εργαζομένους για το έργο και τον σκοπό του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

Κατά την έναρξη των συναντήσεων εργασίας, τα στελέχη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ανέπτυξαν στους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών τους σκοπούς και τους στόχους της δομής, το θεσμικό status του Παρατηρητηρίου σύμφωνα με τον Νόμο 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις, κωδικοποιημένος με τον 4829/2021». Επίσης, παρουσιάστηκε η νέα διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, οι υλοποιημένες ενέργειες αλλά και οι μελλοντικές, αναφορικά με το πεδίο δραστηριότητάς του.

Βασικός στόχος του Μηχανισμού είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για τον συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση-υποστήριξη και την δικτύωση-διασύνδεση των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.