Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για την υποστήριξη – παροχή υπηρεσιών Ρομά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η έρευνα απευθύνεται σε στελέχη των Κέντρων Κοινότητας / Κέντρων Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου κατοικούν και Ρομά.

Σκοπός της έρευνας είναι η εις βάθος κατανόηση των λόγων που οι Ρομά αποκλείονται από τις κοινότητες του τόπου κατοικίας τους / γειτνιάζουσες με αυτές και ενδεχομένως περιθωριοποιούνται. Επιπρόσθετα θα διερευνηθούν πιθανές ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των Ρομά και της συμπερίληψής τους από τις κοινωνίες που γειτνιάζουν με τις δικές τους.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για την υποστήριξη / παροχή υπηρεσιών Ρομά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1. Πόσοι ωφελούμενοι Ρομά του Κέντρου Κοινότητας / Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά προσέρχονται με αιτήματα παροχής ή ωφελούνται των παρακάτω υπηρεσιών;

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης:
Υποστήριξη ένταξης στα παραπάνω προγράμματα:
Υποστήριξη υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ):
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)
Παραπομπή σε άλλες δομές και υπηρεσίες:
Παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης:
Παραπομπή σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ:
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)
Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας:
Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη:
Δημιουργική απασχόληση και μαθησιακή στήριξη παιδιών:
Συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους:
Υπηρεσίες επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου:
Κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες:
Ενημερωτική συνδρομή για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.:
(αναφέρατε ποια και αξιολογήστε παρακάτω)

2. Αξιολογήστε τα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά της περιοχής σας σε:

Εύρεση ποιοτικής στέγης:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Εύρεση αμειβόμενης εργασίας:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Εκπαίδευση:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Σχολική διαρροή:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Παραβατικότητα:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
Ένταξη στον κοινωνικό ιστό:
(όπου "πολύ" σημαντικό πρόβλημα, "αρκετά" σημαντικό πρόβλημα, "καθόλου" σημαντικό πρόβλημα)
3. Για τα ανωτέρω κοινωνικά ζητήματα πιστεύετε ότι ευθύνονται εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες των κοινοτήτων Ρομά;
(Η αιτιολόγηση καλό θα είναι να συνοδεύεται και από ένα αντίστοιχο παράδειγμα συμπεριφοράς που έχει παρατηρηθεί από τα στελέχη για να βοηθήσει στην πληρέστερη καταγραφή των αιτιών αυτών)
4. Θεωρείτε ότι οι κοινότητες του τόπου κατοικίας / γειτνιάζουσες με αυτές των Ρομά αποκλείουν τους Ρομά από καθημερινές δραστηριότητες;
Αν ΝΑΙ, για ποιους από τους παρακάτω λόγους;
(Είναι σημαντικό εδώ τα στελέχη να πουν την άποψή τους σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει κοινωνική προκατάληψη στους λόγους που αποκλείονται οι Ρομά, αν π.χ. δεν είναι πράγματι τόσο παραβατικοί από τον μέσο κάτοικο της περιοχής αλλά η κοινωνία τους αντιλαμβάνεται ως τέτοιους)
(Αναφέρατε 2-3 ιδέες / προτάσεις)