Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Η έρευνα θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών (ή/ και  άλλων Νομικών Προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Στην έρευνα θα εξεταστεί ο βαθμός υλοποίησης των  διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 4445/2016.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ)

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.1 Ηλικία:
Α.2 Φύλο:
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Α.6 Πόσα χρόνια εργάζεστε στην τωρινή σας θέση;

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Εισόδημα:
Φτώχεια:
Απασχόληση:
Ανεργία:
Εκπαίδευση:
Κατάρτιση:
Στέγαση:
Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα:
Τοπικό Περιβάλλον:
Β.2 Η κοινωνική υπηρεσία / δομή στην οποία εργάζεστε, κατά πόσο πραγματοποιεί αποτελεσματικά χαρτογραφήσεις, έρευνες και μελέτες των συνθηκών που διαμορφώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό:
Β.3 Η κοινωνική υπηρεσία / δομή στην οποία εργάζεστε, κατά πόσο πραγματοποιεί αποτελεσματικά διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων για την κοινωνική ένταξη:
Β.4 Η κοινωνική υπηρεσία / δομή στην οποία εργάζεστε, κατά πόσο επιδιώκει αποτελεσματικά τη δικτύωση και συνεργασία με άλλους φορείς, οι οποίοι υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα και κοινωνικές παρεμβάσεις και δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο:
Β.5 Υποβάλλει η υπηρεσία σας στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων;
Β.6 Η κοινωνική υπηρεσία / δομή στην οποία εργάζεστε, κατά πόσο υποβάλλει αποτελεσματικά στοιχεία σχετικά με το είδος της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας και τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού;