Σύνδεση

Εγγραφή

Σύνδεση

Εγγραφή

Έρευνα για τα στελέχη που υλοποιούν το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Σκοπός της έρευνας είναι η εις βάθος κατανόηση των αναγκών που εντοπίζουν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» τα στελέχη του, καθώς επίσης η καταγραφή προτάσεων από την πλευρά των στελεχών για την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στο πρόγραμμα. Η έρευνα θα είναι ανώνυμη και η καταγραφή, όπως και η ανάλυση των απαντήσεων, δε θα συνδέονται με τους ανθρώπους που απαντήσαν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Πρόκειται για Ποιοτική Έρευνα σε ομάδες στελεχών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ο στόχος της είναι ουσιαστικά ο εντοπισμός τομέων βελτίωσης/ενίσχυσης του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Έρευνα για τα στελέχη που υλοποιούν το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"
ii. Είστε προϊστάμενος ομάδας;
2. Πιστεύετε ότι οι δράσεις που υλοποιούνται για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι αποτελεσματικές;
(αναφορά και σύντομη περιγραφή σε 3-4 νέες δράσεις)
(αναφορά και σύντομη περιγραφή σε 3-4 δράσεις)
5. Σε ποιο βαθμό κρίνετε χρήσιμη ή/και αποτελεσματική τη σύμπραξη των δράσεων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" με τη δράση άλλων κοινωνικών δομών;
6. Εντοπίζετε κάποια προβλήματα στη συνεργασία σας ως στελέχη του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" με άλλους φορείς ή δομές;
(σύντομη περιγραφή)
8. Εντοπίζετε, κατά τη γνώμη σας, σημαντικά κενά στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι";
(αναφορά σε νέες υπηρεσίες)
10. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα έχει προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης;
11. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα έχει προβλήματα συντονισμού με άλλες υπηρεσίες;
12. Εντοπίζονται προβλήματα στη στελέχωση της δομής όπου λειτουργείτε;
(ονομαστική αναφορά)
13. Δέχεστε αιτήματα στήριξης που δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε (ως προς το πλήθος των ωφελούμενων και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών);