Η γνώμη σας μετράει! Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για την ενεργειακή κρίση

Ερωτηματολόγιο Ενεργειακής Κρίσης Επιχειρήσεων

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που προκαλούνται στους επιχειρηματίες της περιφέρειας από τις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέλλον.

Το παρόν Ερωτηματολόγιο απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρηματιών κάθε κλάδου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που πρόκειται να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα μέσω του κατωτέρω ερωτηματολογίου παραμένουν ανώνυμα, αφού εξ αρχής δεν θα συλλεγούν προσωπικά δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα υποστούν επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας με σκοπό την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που παρέχετε μέσω του ερωτηματολογίου δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) που έχει διορίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο email: [email protected]

Ερωτηματολόγιο Ενεργειακής Κρίσης Επιχειρήσεων

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για καθαρά στατιστικούς λόγους θα ήθελα να συμπληρώσετε/ μου πείτε:
Α.2 Φύλλο
Α.3 Ποιο είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει;
Αριθμός απασχολουμένων
Ετήσιος τζίρος σε €
ΔΓ/ΔΑ

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

B.1. Γνωρίζετε τρόπους που θα μπορούσατε να μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος της επιχείρησής σας;
Β.2. Τι πιστεύετε ότι επηρεάζει την αύξηση των τιμών ενέργειας; Επιλέξτε μέχρι 2 απαντήσεις
Β.3. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να έχει την ευθύνη της προστασίας των επιχειρήσεων από τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας;

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

%
%
%
Γ.4. Τι πιστεύετε για την πορεία των τιμών του ρεύματος για το επόμενο εξάμηνο;
Γ.5. Τι πιστεύετε για την πορεία των τιμών των καυσίμων για το επόμενο εξάμηνο;
Γ.6. Οι αυξήσεις τιμών στην ενέργεια έχουν αυξήσει σε τι ποσοστό τα παρακάτω;
%
%
%
%
%
Γ.7.Στην περίπτωση αύξησης των τιμών ενέργειας το επόμενο εξάμηνο, θα μειωθούν τα ακόλουθα μεγέθη της επιχείρησης σε ποσοστό
%
%
%
%

Δ. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟN ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.1. Τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κρίσης (επιλέξτε μέχρι 3 απαντήσεις);

Ε. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.1. Οι αυξήσεις των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών έχουν επιδράσει στις καταναλωτικές μου συνήθειες ως εξής (μέχρι 2 απαντήσεις)
Ε.2. Τι πιστεύετε για την πορεία των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών για το επόμενο εξάμηνο;
Ε.3. Για τις αυξήσεις των τιμών ευθύνεται (μέχρι 2 απαντήσεις)
Ε.4. Στην περίπτωση αύξησης των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο, θα μειωθούν τα ακόλουθα μεγέθη της επιχείρησης σε ποσοστό
%
%
%
%

ΣΤ. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΤ.1. Γενικά μιλώντας, θα λέγατε ότι τα πράγματα στη χώρα μας πηγαίνουν προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση;